Příprava staveb

Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projednávání dokumentací dokumentací pro územní řízení - DÚR, stavební povolení - DSP a dokumentací pro provádění stavby - PDPS s dotčenými orgány státní správy, případně s dalšími organizacemi a vlastníky stavbou dotčených nemovitostí, zajištění vynětí ze zemědělského, lesního půdního fondu aj. Spolupráce při jednání s vlastníky pozemků o uzavření kupní a nájemní smlouvy.

Nahoru