Koordinátor BOZP na staveništi

Jsme osoby odborně způsobilé pro provádění činností v souladu s § 146 až 18 zákona 309/2006 Sb. Nabízíme komplexní služby koordinátora BOZP na staveništi.

Činnost koordinátora realizujeme v rozsahu:

Při přípravě stavby

 • dáváme podněty a doporučujeme technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, poskytujeme odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP
 • zpracováváme Plán BOZP, zajišťujeme jeho odsouhlasení všemi zhotoviteli
 • zpracováváme požadavky na BOZP při práci při udržovacích pracích

Při realizaci stavby

 • koordinujeme spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
 • dáváme podněty a na vyžádání zhotovitele doporučujeme technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací
 • spolupracujeme při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
 • sledujeme provádění prací na staveništi se BOZP, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požadujeme bez zbytečného odkladu zjednání nápravy
 • kontrolujeme zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
 • spolupracujeme se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka
 • zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž jsme přizváni stavebním úřadem
 • navrhujeme termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání
 • sledujeme, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednáváme s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
 • provádíme zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na které zhotovitele upozorňujeme
ROZSAH PRACÍ A CENOVOU NABÍDKU VÁM RÁDI ZPRACUJEME NA ZÁKLADĚ VÁMI PŘEDANÝCH ÚDAJŮ O STAVBĚ
Přehled povinností zadavatele stavby v návaznosti na naplnění jednotlivých kritérií
Podmínka Více než 30 pracovních dnů a 20 osob za 1 den nebo více než 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu osobu Povinnost ohlásit stavbu OIP Počet zhotovitelů Povinnost určit koordinátora Práce a činnosti se zvýšeným ohrožením života nebo poškozením zdraví Vypracování plánu BOZP
Stavba vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu ANO ANO 1 NE ANO ANO
ANO ANO 1 NE NE ANO
ANO ANO > 1 ANO ANO ANO
ANO ANO > 1 ANO NE ANO
NE NE NEMÁ VLIV NE ANO ANO
NE NE NEMÁ VLIV NE NE NE
Stavba nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stav. úřadu (103 SZ) ANO ANO 1 NE ANO ANO
ANO ANO NEMÁ VLIV NE NE ANO
NE NE NEMÁ VLIV NE ANO ANO
NE NE NEMÁ VLIV NE NE NE
Stavba prováděná svépomocí (§ 160 odst. 3 SZ) ANO ANO 1 NE ANO ANO
ANO ANO 1 NE NE ANO
NE NE 1 NE ANO ANO
NE NE 1 NE NE NE

Informace pro zadavatele staveb (DOC, 183 kB)

Nahoru