Činnosti

Vizualizace

Vizualizace pro nás znamená zobrazení Vašeho zamýšleného projektu přirozenou formou. Odpadá Vám tím složité čtení konstrukčních výkresů a můžete svůj projekt vidět přímo ve fotografii či leteckém videu přímo na plánovaném místě. Námi nabízené služby zahrnují celý proces od vytvoření 3D modelu, natočení a vyfotografování budoucího umístění až po samotnou postprodukci v rámci foto či videokompozice.

Technický dozor stavebníka

Zajišťujeme veškeré činnosti související s technickým dozorem staveb od fáze přípravy až po konečné předání hotové stavby.

Inženýrská činnost

Zajišťujeme inženýrskou činnost jako je především strategické řízení postupu výstavby od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní realizaci stavby až po předání stavby připravené k užívání. Zajišťujeme územní a stavební povolení a s tím související koordinační stanoviska, vyjádření a posudky dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení, ale také projednávání a posuzování stavebních záměrů, organizování výběrových řízení, kompletování dokladů, zkoušek, revizí a osvědčení nebo kontrolování úplnosti a funkčnosti staveb. Inženýrskou činnost jsme schopni zajistit pro všechny druhy staveb bez ohledu na rozsah a to ve všech fázích od posouzení záměru po uvedení do užívání.

Příprava staveb

Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projednávání dokumentací dokumentací pro územní řízení - DÚR, stavební povolení - DSP a dokumentací pro provádění stavby - PDPS s dotčenými orgány státní správy, případně s dalšími organizacemi a vlastníky stavbou dotčených nemovitostí, zajištění vynětí ze zemědělského, lesního půdního fondu aj. Spolupráce při jednání s vlastníky pozemků o uzavření kupní a nájemní smlouvy.

Koordinátor BOZP na staveništi

Jsme osoby odborně způsobilé pro provádění činností v souladu s § 146 až 18 zákona 309/2006 Sb. Nabízíme komplexní služby koordinátora BOZP na staveništi.

Bezpečnost práce - BOZP

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zaměřujeme se zejména na poradenství v problematice pracovních podmínek, hygienických předpisů, zajištění bezpečnosti technických zařízení, identifikace a vyhodnocení pracovních rizik spolu s návrhy na opatření k jejich odstranění či minimalizaci, šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Požární ochrana - PO

Nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany (PO). Zprostředkování projekce, dodávek, montáží a revizí požárně bezpečnostních zařízení, zejména elektrické požární signalizace, stabilního hasicího zařízení, požárních klapek, nouzového osvětlení, dodávky a aplikace protipožárních nátěrů a požárních ucpávek.

Školení BOZP a PO

Provádíme školení bezpečnosti práce a požární ochrany. V rámci oblasti bezpečnosti práce zajišťujeme školení BOZP vedoucích zaměstnanců, školení BOZP zaměstnanců a školení první pomoci, školení řidičů "referentů", školení pro práce ve výškách, dále zajišťujeme odborná školení - např. řidičů, manipulačních vozíků, svářečů, atd.). V oblasti požární ochrany provádíme školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců a řadových zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO.

Revize technických zařízení

Zprostředkováváme revize a kontroly vyhrazených technických zařízení, manipulačních vozíků, atp.

Nahoru